BearCY = Bear Cattlisle YAWNERSONwww.bearcy.com

Trøbbel – Else Myklebust
Sent in 1988 on Norwegian children's Television.

English translation by BearCY: Sendt i 1988 på NRK barneTV:
Hi! Hei!
This is a film about me! Dette er en film om meg!
And about you! Også om deg!
—By no means, it's a film about girls! —Pøh, det er en film om jenter!
—Not at all, it's about boys too! —Neida, den er om gutter òg!
—Oh! —Åh, ja!
—And it's about me, well? —Og så er den om meg, vel?
—And about you. —Også om deg.
And about you. Også om deg.
And about you. Også om deg.
And about you. Også om deg.
—But me, then? Is there never anything about me? —Men meg, da? Er det aldri noe om meg?
—About you, yeah! Of course it is!

—Om deg, jo? Klart det!

This film is about us; about ALL kinds of children. Either we are like this or like that. And in addition to this, it is about TROUBLE. Denne filmen handler om oss; om ALLE slags barn. Enten vi er sånn eller sånn. Og så handler den om TRØBBEL.
   
Do you know trouble? Trouble - this can be all sorts of things: Kjenner du trøbbel? Trøbbel – det kan vere så mangt:
An angry dog. Ein sint hund.
One who smokes, so you get sick and ill. Ein som røyker, så du blir kvalm og sjuk.
The cars that drive so fast and don't let you cross the road. Bilane som kjøyrer så fort og ikkje slepper deg over vegen.
Or it may be when someone you love drives a car – even though they are drunk – and maybe get imprisoned. Eller det kan vere når nokon du er glad i kjøyrer bil – enda dei har drukke seg fulle – og kanskje kjem i fengsel.
Or when one you love becomes ill and ends up in a hospital. Eller ein du er glad i blir sjuk og kjem på sjukehus.
Trouble can it also seem like when father and mother quarrels. Trøbbel kan det også vere når far og mor kranglar.
—All this are trouble that you cannot help! —Alt dette er trøbbel som du ikkje kan noko for!
But sometimes it MAY be your fault a little, too: When it becomes trouble because you never tidy up after you, for example. Men av og til KAN det jo vere litt din feil og: Når det blir trøbbel fordi du aldri rydder opp etter deg, for eksempel.
(Have you not tidyed up yet? Do I have to tell you a tousand times? Here are junk in the corners! Here are your school sanwitches and Cola messed about – now you've got to pull yourself TOGETHER!) (Har du ikke ryddet opp ennå? Må jeg si deg det tusenvis av ganger? Her er søppel i krokene! Her ligger skolematen din og sølt Cola utover – nå må du ta deg SAMMEN!)
It happens that trouble becomes so huge that it covers your whole body. And it seems like it is you who ARE trouble. Det hender at trøbbel blir så stor at den dekker heile deg. Og det ser ut som om det er du som ER trøbbel.
Nobody likes you; maybe you get mobbed? Ingen likar deg, kanskje du blir mobba?
And you treat somebody badly – even if you don't mean to. (Ouch, give it up, then!) Og du blir slem – enda du ikkje meiner å vere det. (Au, gi deg, da!)
And when you are alone, maybe you'll cry, because you don't manage to be nice. Og når du kjem for deg sjølv, græt du kanskje, fordi du ikkje greier å vere snill.
—Yes, that was how it was with me! —Ja, det var sånn det var med meg!
Mammy said she didn't understand me anymore. Mamma sa at hun skjønte seg ikke på meg lenger.
But this – this came about because I – yes, you see I had an uncle. Everybody thought that he was so kind to me. Men det – det kom av at jeg – ja, jeg hadde altså en onkel. Alle syntes han var så snill mot meg.
He WAS too – in ONE manner. Han VAR det også – på EN måte.
But he was disgusting also. Men han var ganske ekkel også.
But THAT was only something I knew. Men DET var det bare JEG som visste.
He brought me with him to the cinema, and circus, and hikes. Han tok meg med på kino og sirkus og turer og.
One summer he often brought me on tent hikes. En sommer tok han meg ofte med på telttur.
But it wasn't really particularly fun for me, actually. Men det var ikke akkurat så morsomt for meg, egentlig.
And when he was supposed to babysit with me, he wanted that we should – that we should be naked. Og når han skulle være barnevakt for meg, ville han alltid at vi skulle – at vi skulle være nakne.
He touched me everywhere. It was worst when he touched my wee-wee. Or when I had to touch his wee-wee. Han tok på meg overalt. Det var verst når han tok meg på tissen. Eller jeg måtte ta på tissen hans.
I didn't dare to tell anyone, because it was so grose. And then I was afraid that I might get  scolded at. Jeg turte ikke å si det til noen, for det var så ekkelt. Og så var jeg redd for at JEG skulle få kjeft.
And I was afraid of uncle, too. Og så var jeg redd for onkel, også.
But then it happened that uncle asked me for a trip to Denmark. We were supposed to go to Legoland, and everybody thought that I was extremely fortunate. Just not I. Men så var det en gang at onkel ba meg med på tur til Danmark. Vi skulle til Legoland, og alle syntes at jeg var kjempeheldig. Bare ikke jeg.
And when daddy packed my suitcase, I started to cry and scream: «—I don't want to go! I don't want to go! Uncle is mean and stupid, stupid!» Og da pappa pakket kofferten min, begynte jeg å grine og skrike: «—Jeg vil ikke! Jeg vil ikke! Onkel er slem og dum, dum!»
And then I told EVERYTHING to daddy. And daddy told mammy. Og så fortalte jeg ALT SAMMEN til pappa. Og pappa fortalte det til mamma.
And then they comforted me. And then they told me that I of course didn't have to go ANY places with uncle. Og så trøstet de meg. Og så sa de at jeg selvfølgelig ikke behøvde å reise NOEN steder med onkel.
And now I don't have to see him anymore. Og nå behøver jeg ikke å treffe ham mer.
And do you know? Trouble? The trouble cloud, I mean? It became so small! It became almost COMPLETELY vanished! Og vet du? Trøbbel? Trøbbelskyen, altså? Den ble så liten! Den ble nesten HELT borte!
This is how I think it often is with most issues, if you manage to TALK about what is difficult. And tell it as it is, then you may get HELP to CHASE away trouble. Sånn tror jeg at det er ofte, hvis du greier å SNAKKE om det som er vanskelig. Og si det som det er, så kan du få HJELP til å JAGE bort trøbbel.
—I can't TELL my daddy, I! —Jeg kan ikke SI det til pappa'n min, jeg!
—Why not? —Hvorfor ikke det?
—Because it is my DADDY who does that with me! —For det er PAPPA'n min som gjør sånn med meg!
—Oh! But now you HAVE told it to me! I can help you, I! We'll go and tell your mother! —Åh! Men nå HAR du jo sagt det til meg! Jeg kan hjelpe deg, jeg! Vi sier det til moren din!
—But what if she doesn't believe me? —Men tenk om hun ikke tror meg?
—Then we'll find someone ELSE to tell it to! Or someone else. Or someone else. RIGHT until we find someone who do believe in you! —Da finner vi noen ANDRE å si det til! Eller noen andre. Eller noen andre. HELT til vi finner noen som tror deg!
Children's voices:
Anna NILSEN
Kjetil STENSVIK
Sara Holan FOSSUM
Anders Holan FOSSUM
Barnestemmer:
Anna NILSEN
Kjetil STENSVIK
Sara Holan FOSSUM
Anders Holan FOSSUM
Commentator:
Else MYKLEBUST
Kommentator:
Else MYKLEBUST
Script, screenplay:
Else MYKLEBUST
Bente OTTERSEN
Manus:
Else MYKLEBUST
Bente OTTERSEN
Sound:
Arve HELLING
Lyd:
Arve HELLING
Animation:
Anna Tystad ARONSEN
Nille Henriette ARONSEN
Kim Heidi LARSEN
Animasjon:
Anna Tystad ARONSEN
Nille Henriette ARONSEN
Kim Heidi LARSEN
We give thanks to:
Oslo Child Welfare Office
The Social Departement of Norway
The Wøien Foundation
The Public Health Department in Norway
The City Council of Oslo
INAS (IN
stitute for Applied Social scholarly science)
Vi takker:
Oslo Barnevernkontor
Sosialdepartementet
Wøienstiftelsen
Helsedirektoratet
Oslo byråd
INAS (
INstitutt for Anvendt Sosialvitenskapelig forskning)
Produced by:
EMBLA
Produsert av:
EMBLA

Download the avi-film here! – Last ned avi-filmen her!

SiteMap — NettstedKart

www.bearcy.com

Visit BearCY's HomoSite; Pantheïsm+GayLib. & Why You shall NOT worship any Gods but You!

OnLiner!